سوابق

سلسله سمینارها تقریباً حدود بیست سال است که از سوی شورای اقتصادی و انرژی و کاربرد آن در محیط زیست انسانی فراخوانی شده و از سوی بانک سرمایه گذاری برلین تأمین مالی می شود.

با همکاری با جوامع قومی گوناگون سمینارهای مؤسس دوزبانه به آلمانی و یک زبان و یک زبان رایج دیگر انجام خواهد شد. علاقمندان تأسیس شرکت از کلیه کشورها، فرهنگ ها و علائق متفاوت با اشتیاق قلبی برای مشارکت در اوضاع و امکانات تأسیس و خودکفایی در برلین شرکت کرده، مشاوره نموده و شبکهی اجتماعی و شغلی را گسترده تر کنند.

بعلاوه آنان امکان خواهند داشت با نمایشگاههای مشاغل آشنا گردیده و از امکان تماس و برخورداری از تسهیلات برخوردار شده و با ارباب حِرَف درباره تجاربشان گفتگو کرده و نیز سؤالهای شخصی شان را مطرح کنند.

Besucher*

Rückblick

JOBAKTIV Berlin - die Messe für Job und Ausbildung

  • Findet jährlich im September für alle Interessierten an der Berliner Unternehmenskultur statt
  • Unser Kooperationspartner GUWBI e. V. ist regelmäßig vertreten
  • Bietet Ihnen die Möglichkeit, mit UnternehmerInnen aus ganz Deutschland zu sprechen und gut beraten zu werden
فارسی