سوابق

سلسله سمینارها تقریباً حدود بیست سال است که از سوی شورای اقتصادی و انرژی و کاربرد آن در محیط زیست انسانی فراخوانی شده و از سوی بانک سرمایه گذاری برلین تأمین مالی می شود.

با همکاری با جوامع قومی گوناگون سمینارهای مؤسس دوزبانه به آلمانی و یک زبان و یک زبان رایج دیگر انجام خواهد شد. علاقمندان تأسیس شرکت از کلیه کشورها، فرهنگ ها و علائق متفاوت با اشتیاق قلبی برای مشارکت در اوضاع و امکانات تأسیس و خودکفایی در برلین شرکت کرده، مشاوره نموده و شبکهی اجتماعی و شغلی را گسترده تر کنند.

بعلاوه آنان امکان خواهند داشت با نمایشگاههای مشاغل آشنا گردیده و از امکان تماس و برخورداری از تسهیلات برخوردار شده و با ارباب حِرَف درباره تجاربشان گفتگو کرده و نیز سؤالهای شخصی شان را مطرح کنند.

مزایا

  • تعامل با خانمهای کارشناس و دیگر علاقمندان تأسیس شرکت
  • نظری کوتاه به بودجه و امکانات پشتیبانی در برلین
  • بسته های استارتر با مطالب اطلاعاتی

Rückblick

JOBAKTIV Berlin - die Messe für Job und Ausbildung

  • Findet jährlich im September für alle Interessierten an der Berliner Unternehmenskultur statt
  • Unser Kooperationspartner GUWBI e.V. ist regelmäßig vertreten
  • Bietet Ihnen die Möglichkeit, mit UnternehmerInnen aus ganz Deutschland zu sprechen und gut beraten zu werden
فارسی
Deutsch English (UK) Polski Türkçe العربية Српски језик Русский Tiếng Việt Español Kurdî Français Italiano فارسی