سمینار

شما امکان خواهید داشت در سمینار یک روزه تأسیس، اولین گام به سوی تأسیس و خودکفایی را بیاموزید، پرسش های خود را مطرح سازید، با مؤسسین پر سابقه مشورت نمائید و با مسائل مورد علاقهی خود و همچنین سایر مجامع آگاه شوید.

در گام نخست آشنائی و آگاهی از مقررات تأسیس شرکت با اتکّا بر خود. مطالعه و شناخت مقررات قانونی آلمان و مسائل مالی و امکانات حمایتی در برلین

فارسی